Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes 2022./2023.māc.g.

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes 2022./2023.māc.g.

PDFDrukātE-pasts

log

 

2022./2023.māc. g. Ciblas vidusskola turpinās iesaistīties projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001) aktivitātēs

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

 

Projekta ietvaros skolā tiek īstenots :

 

1. Kopienas programma. “Latgaliešu valoda”. Multidisciplinārā joma.

 

Projekta ietvaros latgaliešu valoda tiek apgūta jau 2.gadu. Daži bērni Kopienas programmas aktivitātē ir iesaistījušies tikai šogad. Nodarbībās tiek attīstītas dažādas prasmes – prasme sarunāties, prasme lasīt latgaliešu valodā. Mācāmies arī latgaliešu rakstu valodu. Pamatā visas prasmes tiek apgūtas, iepazīstot Latgales un sevišķi sava novada kultūras mantojumu, tradīcijas un vērtības.

 

Patiess prieks, ka bērni ar interesi un aizrautību aizvien vairāk sāk komunicēt latgaliski ikdienā, tādējādi saglabājot un attīstot mūsu latgalisko identitāti.

 

Nodarbības apmeklē 2.un 4.klašu izglītojamie.

 

Kopienas programmas nodarbības vada Ciblas vidusskolas skolotāja Dzintra Toporkova.

 

2. Interešu izglītība. “Izglītojošā robotika”. STEM un vides joma.

 

Programmas ietvaros tiek organizētas robotikas nodarbības, kas attīsta skolēnu digitālo lietpratību, radošumu un tehniskās jaunrades spēju, vienlaikus attīstot izglītojamo spējas sadarboties. Skolēniem tiek dota iespēja praktiski izmēģināt robotu konstruēšanu.

 

Pulciņā skolēni taisa dažādus mehānismus, robotus, mašīnas, būvē kā pēc instrukcijas, tā arī brīvi izdomātus robotus, tad testē. Tad rīkojam uzbūvēto Robotu vai mašīnu sacensības un pilnveidojam savus robotus. Patīk eksperimentēt gan ar konstrukciju, gan ar efektiem, pieliekot specefektus, mainīgās gaismiņas un skaņas efektus.

 

Nodarbības apmeklē 3.-4. klašu izglītojamie.

 

Interešu izglītības programmas “Izglītojoša robotika” nodarbības vada Ciblas vidusskolas skolotājs Uldis Mortuzāns.

 

3. Mācīšanās grupas. Matemātika. STEM un vides joma.

 

Tematiskajās nodarbībās tiek sniegts atbalsts tām skolēnu grupām, kurām Covid-19 apstākļos – gan attālināto mācību ietvaros, gan samazinātā mācību satura apjoma rezultātā – ir izveidojušies “mācību robi”, jeb nepieciešams kompensēt noteiktu satura jautājumu apguvi.

 

Nodarbības apmeklē 5.-9. klašu izglītojamie. Nodarbībās tiek veicināta izglītojamo mācību motivācija.

 

Nodarbības vada Ciblas vidusskolas skolotāja Ināra Evertovska.

 

4.Pedagoga palīgs/ otrais pedagogs. Matemātika. STEM un vides joma.

 

Pedagoga palīgs kopā ar pedagogu izstrādā darba stratēģiju, lai klases mācību procesu vadītu kopā, lai matemātikas stundās sniegtu atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām - tiem skolēniem, kuriem grūtāk padodas matemātika.

 

Nodarbības pamatā notiek 2. un 5. klases skolēniem. Tiek uzlabotas skaitļošanas prasmes, matemātisko darbību izpildes secība.

 

Darbs tiek veikts, lai skolēniem veidotos pozitīva attieksme pret matemātikas mācīšanos, lai uzlabotos individuālie sasniegumi matemātikā.

 

Projekta ietvaros kā pedagoga palīgs/otrais pedagogs darbojas Ciblas vidusskolas skolotāja Daina Purina.

 

Ināra Evertovska

 

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

koordinatore Ciblas vidusskolā

 

 

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes 2022./2023.māc.g.
FUVIFLOW0909