Vīzija, misija un mērķis

PDFDrukātE-pasts

Vīzija

Skola - vienots pedagogu, izglītojamo un vecāku kolektīvs, kas nodrošina pozitīvu mācību, sadarbības un kultūras vidi, kurā katrs izglītojamais sasniedz viņa spējām atbilstošu izglītības līmeni, veido pilsonisko un valstisko apziņu, iegūst dzīves prasmes.

Misija

Kvalitatīvas, uz vērtībām balstītas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana ikvienam skolēnam.

Mērķis

Veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu pamatizglītības valsts standartā un vidējās izglītības valsts standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

skolens

 

Mērķtiecīgi - skolēni, kuri virzās uz savu noteikto mērķi, iekšējās motivācijas un vērtību vadīti.

 

Sabiedriski aktīvi -  skolēni, kuri izrāda pašiniciatīvu, aktīvi iesaistās gan skolas, gan sabiedriskajā dzīvē.

 

Prot sadarboties - uzklausa citu cilvēku viedokli; labprāt sadarbojas ar citiem un uzņemas atbildību 

 

Domājoši skolēni, kuri izrāda iniciatīvu savas domāšanas spējas izmantot kritiski un radoši, lai identificētu un atrastu pieeju sarežģītām problēmām un pieņemtu pamatotus, ētiskus lēmumus.

 

Iejūtīgi skolēni, kuri ar cieņu izturas pret sevi un citiem, pauž empātiju, novērtē gan savu, gan citu darbu un noskaņojumu.

 

Pašmotivēti skolēni, kuri mācās atbildīgi un papildu mācību tēmai, uzņemas atbildību par savu darbu, realizē iecerēto.

Tolerants - cieņa pret cita cilvēka un sabiedrības uzskatiem, tradīcijām, uzvedības normām Gatavība būt iecietīgam.

Vīzija, misija un mērķis
FUVIFLOW0909