Audzināšanas darbs

PDFDrukātE-pasts

Ciblas vidusskolas audzināšanas darba prioritātes 2021. - 2024. gadam.

CIBLAS VIDUSSKOLAS AUDZINĀŠANAS DARBA IZVĒRTĒJUMS 2021.-2022. M.G.
CIBLAS VIDUSSKOLAS AUDZINĀŠANAS DARBA IZVĒRTĒJUMS 2020.-2021. M.G.

Mācību

gads

Prioritāte

Sasniedzamie rezultāti

2021./2022.

Sadarbojoties pedagogiem, vecākiem, atbalsta personālam skolas mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs , tiek veicināta izglītojamo individuālās lietpratības attīstība un izaugsme.

1.Izmantotas programmas “Latvijas skolas soma” iespējas mācību un audzināšanas darbā.

2. Organizēti karjeras izglītības atbalsta pasākumi atbilstoši skolēnu interesēm un vajadzībām.

3. Organizētas dažādas sociālas aktivitātes mācību stundās un klases stundās, veicinot skolas vērtību izkopšanu un iedzīvināšanu.

4. Skolēnu līdzpārvaldes aktīva iesaistīšanās mācību un audzināšanas darbā.

5. Skolēniem piedāvātas daudzveidīgas, viņu interesēm atbilstošas ārpusstundu nodarbības.

6. Izkopti veselīgi un droši paradumi būt atbildīgam pret savu un cita veselību un dzīvību.

 

2022./2023.

Nodrošināt jēgpilnu mācību un audzināšanas procesu harmoniskā vidē un sekmēt skolēnos nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot viņiem iespēju līdzdalībai latviešu tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, Eiropas piederības apziņas veicināšanā.

 

1. Plānoti un organizēti radoši un jēgpilni ārpusstundu pasākumi.

2. Veicināta skolēnu iniciatīva.

3. Skolēni mācās uzņemties līdzatbildību par organizētajiem pasākumiem.

4. Pasākumi ir saturīgi, mūsdienīgi, lojāli Latvijas valstij.

5. Sistemātiski tiek atspoguļoti notikumi, norises, pasākumi, labās prakses piemēri u.c. skolas mājas lapā.

2023./2024.

Skolas pozitīva tēla veidošana sabiedrībā, iedzīvinot mācību stundās, ārpusstundu nodarbībās un skolēnu, skolotāju un vecāku savstarpējās attiecībās skolas vērtības: Atbildība. Uzņēmība Sadarbība. Līdzdalība. Radošums. Attīstība. Gatavošanās skolas 75 darba gadu svinībām.

1.Pilnveidotas skolēnu līdzpārvaldes prasmes saskarsmē, īstenojot idejas, iniciatīvas.

2.Aktīva skolēnu līdzpārvaldes sadarbība, iesaistoties novada un cita mēroga pasākumos.

3.Pilnveidota skolas mājas lapa un fb profils skolas vērtību, tradīciju un aktivitāšu popularizēšanai.

4.Sistemātiski tiek atspoguļoti notikumi, norises, pasākumi, labās prakses piemēri u.c. skolas mājas lapā .

5. Izplānotas aktivitātes skolas 75 darba gadu jubilejas svinībām.

6. Uzlabotas skolēnu un pedagogu sadarbības prasmes, veidojot harmonisku vidi skolā, stiprinot skolas kolektīva saliedētību.

Audzināšanas darbs
FUVIFLOW0909