“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

PDFDrukātE-pasts

 

 

 

logo

 

   Ciblas novada pašvaldība 2020.gada  jūlijā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu novadā. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

 

   Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogi izveidoja individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtēja mācību pārtraukšanas riskus un paredzēja nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Plāni ir saskaņoti ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, IKVD, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Projektā “PuMPuRS” pedagogi sniegs skolēniem papildus konsultācijas mācību priekšmetos un psiholoģisko atbalstu.

Projekts “PuMPuRS” veidots ar mērķi ne tikai sniegt individuālu atbalstu skolēniem, bet arī atbalstīt pedagogus darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska skolēniem un veicināt kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju. Gan Ciblas vidusskolas, gan Pušmucovas pamatskolas skolotāji ir piedalījušies supervīziju nodarbībās – tā bija iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem.

 

   2020./2021.māc.g. 2.sem. projektā iesaistās 17 Ciblas vidusskolas skolēni un 6 Pušmucovas pamatskolas skolēni. Konsultācijas skolēniem notiek attālināti no 25.janvāra.

 

Projekta koordinatore Ciblas novadā Sarmīte Leščinska

 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
FUVIFLOW0909