Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīst

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 07 oktobris 2019 09:59) Autors Administrator Pirmdiena, 07 oktobris 2019 09:54

log

Šī gada septembra sākumā Valsts izglītības satura centrs un Ciblas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā un realizēšanā atbilstoši Līguma nosacījumiem, SAM MK noteikumiem un citiem Projekta ieviešanā piemērojamajiem tiesību aktiem. Paredzētais finansējums - 11000.67 EUR.

Projekta ietvaros Ciblas vidusskolas skolēni varēs saņemt atbalstu matemātikā – gan tie, kam ir augsti mācīšanās sasniegumi, gan tie, kuriem nepieciešama palīdzība, lai apgūtu mācību vielu. 3.un 4. klases skolēni varēs iesaistīties datorikas pulciņa nodarbībās.Izglītības un zinātnes ministrija ir izsludinājusi 2019./2020. Mācību gadu par Tehnoloģiju gadu, jo projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" STEM attīstība ir viena no prioritātēm. Pašvaldības līdz 30.septembrim var pieteikties papildus finansējuma saņemšanai.

Finansējumam papildu var pieteikties tikai tās pašvaldības un tikai tās skolas, kurām ir apstiprināts un spēkā esošs jaunais APP plāns. Ciblas novadam ir apstiprināts APP plāns – tātad, var pieteikties papildus finansējumam.

Finansējumam var pieteikties šādos virzienos:

  1. Tehnoloģiju gada īstenošanas pasākumi (kopā pieejamais finansējums 750 000 EUR);
  2. Fizikas gada turpināšanai (kopā pieejamais finansējums 500 000 EUR) – tikai tās skolas, kas piedalījās Fizikas gada pasākumos pagājušā gadā;
  3. Atbalsta pasākumu papildu atbalsts 1.-4.klasēm, ja skolas finansējums šobrīd plāna ietvaros nav pietiekams atbalsta personāla nodrošinājumam un pedagogu palīgiem kā otrajiem pedagogiem mācību stundās.

Ciblas vidusskola izvērtēs savus resursus, prioritātes un vēlmes, un, lai nodrošinātu atbalsta pasākumus izglītojamajiem, pieteiksies papildus finansējumam Tehnoloģiju gada ietvaros.

            S.Leščinska

   

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 07 oktobris 2019 10:01) Autors Administrator Piektdiena, 23 novembris 2018 07:43

log

Ciblas novada pašvaldība 2017.gada 27.jūlijā noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 īstenošanu Ciblas novada skolās. Sākot ar šī gada septembri projekta aktivitātēs iesaistīties gan Ciblas vidusskola, gan Pušmucovas pamatskola. Projekta ietvaros ir paredzētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Ciblas vidusskolā paredzētas individuālas nodarbības matemātikā, interešu izglītības pulciņi: “Folkloras skola”, “Vides izziņas spēles”, “Pētnieciskā darba iemaņas”, “Literārā jaunrade. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas logopēda nodarbības izglītojamajiem ar mācību grūtībām lasītprasmes un rakstītprasmes apguvei, kā arī pedagoga palīga nodarbības matemātikas iemaņu attīstīšanai 1.-6.klasēs.

Projekta ietvaros 7.-9.klašu skolēniem ir paredzēta mācību vizīte - brauciens uz AHHA zinātnes centru Igaunijā, 1.-6.klašu audzēkņi apmeklēs ZINOO centru Cēsīs.

Projekta 1.posms tiks īstenots no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam

                                                                                              Projekta vadītāja Sarmīte Leščinska

   
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīst
FUVIFLOW0909