PUMPURS

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 30 novembris 1999 02:00) Autors Administrator Otrdiena, 04 oktobris 2022 14:27

logoCiblas vidusskola trešo gadu piedalās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekts “PuMPuRS”). Šogad skolai tika piešķirtas 7stundas un atbalsts tiks sniegts 6 skolēniem. Projektā iesaistīti 3 pedagogi.

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogi izveidoja individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtēja mācību pārtraukšanas riskus un paredzēja nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Plāni tika saskaņoti ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, IKVD, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Projektā “PuMPuRS” pedagogi sniedz skolēniem papildus konsultācijas mācību priekšmetos un psiholoģisko atbalstu. Skolēni labprāt apmeklē piedāvātās nodarbības.

                           Projekta koordinatore Ciblas vidusskolā Ināra Evertovska

   

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 15 decembris 2021 12:50) Autors Administrator Pirmdiena, 13 septembris 2021 00:00

 

 

 

logo

 

IKVD un Ludzas novada pašvaldība 2021.gada septembrī noslēdza vienošanos par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu novadā. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogi izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Plāni tiek saskaņoti ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, IKVD, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Projektā “PuMPuRS” pedagogi sniedz skolēniem papildus konsultācijas mācību priekšmetos un psiholoģisko atbalstu.

Projekts “PuMPuRS” veidots ar mērķi ne tikai sniegt individuālu atbalstu skolēniem, bet arī atbalstīt pedagogus darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska skolēniem un veicināt kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju. Projekta ietvaros notiek supervīzijas pedagogiem – tā ir iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem.

2021./2022.māc.g. 1.sem. projekts tiks īstenots Kārsavas vidusskolā, Ciblas vidusskolā, Salnavas pamatskolā, Mežvidu pamatskolā, Mērdzenes pamatskolā un Pušmucovas pamatskolā.

                                     Projekta koordinatore Ludzas novadā Sarmīte Leščinska

   

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 15 decembris 2021 12:50) Autors Administrator Pirmdiena, 25 janvāris 2021 00:00

 

 

 

logo

 

   Ciblas novada pašvaldība 2020.gada  jūlijā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu novadā. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

 

   Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogi izveidoja individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtēja mācību pārtraukšanas riskus un paredzēja nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Plāni ir saskaņoti ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, IKVD, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Projektā “PuMPuRS” pedagogi sniegs skolēniem papildus konsultācijas mācību priekšmetos un psiholoģisko atbalstu.

Projekts “PuMPuRS” veidots ar mērķi ne tikai sniegt individuālu atbalstu skolēniem, bet arī atbalstīt pedagogus darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska skolēniem un veicināt kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju. Gan Ciblas vidusskolas, gan Pušmucovas pamatskolas skolotāji ir piedalījušies supervīziju nodarbībās – tā bija iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem.

 

   2020./2021.māc.g. 2.sem. projektā iesaistās 17 Ciblas vidusskolas skolēni un 6 Pušmucovas pamatskolas skolēni. Konsultācijas skolēniem notiek attālināti no 25.janvāra.

 

Projekta koordinatore Ciblas novadā Sarmīte Leščinska

 

   
PUMPURS
FUVIFLOW0909