kompetencu

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 30 novembris 1999 02:00) Ceturtdiena, 01 jūnijs 2023 12:13

Atbalsts- publicitātei-page-001

Atbalsts- publicitātei-page-002 1

   

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes 2022./2023.māc.g.

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 29 decembris 2022 13:19) Autors Administrator Ceturtdiena, 15 decembris 2022 21:02

log

 

2022./2023.māc. g. Ciblas vidusskola turpinās iesaistīties projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001) aktivitātēs

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

 

Projekta ietvaros skolā tiek īstenots :

 

1. Kopienas programma. “Latgaliešu valoda”. Multidisciplinārā joma.

 

Projekta ietvaros latgaliešu valoda tiek apgūta jau 2.gadu. Daži bērni Kopienas programmas aktivitātē ir iesaistījušies tikai šogad. Nodarbībās tiek attīstītas dažādas prasmes – prasme sarunāties, prasme lasīt latgaliešu valodā. Mācāmies arī latgaliešu rakstu valodu. Pamatā visas prasmes tiek apgūtas, iepazīstot Latgales un sevišķi sava novada kultūras mantojumu, tradīcijas un vērtības.

 

Patiess prieks, ka bērni ar interesi un aizrautību aizvien vairāk sāk komunicēt latgaliski ikdienā, tādējādi saglabājot un attīstot mūsu latgalisko identitāti.

 

Nodarbības apmeklē 2.un 4.klašu izglītojamie.

 

Kopienas programmas nodarbības vada Ciblas vidusskolas skolotāja Dzintra Toporkova.

 

2. Interešu izglītība. “Izglītojošā robotika”. STEM un vides joma.

 

Programmas ietvaros tiek organizētas robotikas nodarbības, kas attīsta skolēnu digitālo lietpratību, radošumu un tehniskās jaunrades spēju, vienlaikus attīstot izglītojamo spējas sadarboties. Skolēniem tiek dota iespēja praktiski izmēģināt robotu konstruēšanu.

 

Pulciņā skolēni taisa dažādus mehānismus, robotus, mašīnas, būvē kā pēc instrukcijas, tā arī brīvi izdomātus robotus, tad testē. Tad rīkojam uzbūvēto Robotu vai mašīnu sacensības un pilnveidojam savus robotus. Patīk eksperimentēt gan ar konstrukciju, gan ar efektiem, pieliekot specefektus, mainīgās gaismiņas un skaņas efektus.

 

Nodarbības apmeklē 3.-4. klašu izglītojamie.

 

Interešu izglītības programmas “Izglītojoša robotika” nodarbības vada Ciblas vidusskolas skolotājs Uldis Mortuzāns.

 

3. Mācīšanās grupas. Matemātika. STEM un vides joma.

 

Tematiskajās nodarbībās tiek sniegts atbalsts tām skolēnu grupām, kurām Covid-19 apstākļos – gan attālināto mācību ietvaros, gan samazinātā mācību satura apjoma rezultātā – ir izveidojušies “mācību robi”, jeb nepieciešams kompensēt noteiktu satura jautājumu apguvi.

 

Nodarbības apmeklē 5.-9. klašu izglītojamie. Nodarbībās tiek veicināta izglītojamo mācību motivācija.

 

Nodarbības vada Ciblas vidusskolas skolotāja Ināra Evertovska.

 

4.Pedagoga palīgs/ otrais pedagogs. Matemātika. STEM un vides joma.

 

Pedagoga palīgs kopā ar pedagogu izstrādā darba stratēģiju, lai klases mācību procesu vadītu kopā, lai matemātikas stundās sniegtu atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām - tiem skolēniem, kuriem grūtāk padodas matemātika.

 

Nodarbības pamatā notiek 2. un 5. klases skolēniem. Tiek uzlabotas skaitļošanas prasmes, matemātisko darbību izpildes secība.

 

Darbs tiek veikts, lai skolēniem veidotos pozitīva attieksme pret matemātikas mācīšanos, lai uzlabotos individuālie sasniegumi matemātikā.

 

Projekta ietvaros kā pedagoga palīgs/otrais pedagogs darbojas Ciblas vidusskolas skolotāja Daina Purina.

 

Ināra Evertovska

 

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

koordinatore Ciblas vidusskolā

 

 

   

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes 2021./2022.māc.g.

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 15 decembris 2021 12:45) Autors Administrator Trešdiena, 29 septembris 2021 00:00

log

 

2021./2022.māc. g. Ciblas vidusskola turpinās iesaistīties projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001) aktivitātēs.

Projekta ietvaros skolā darbosies pedagoga palīgs, kas sniegs individuālu atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības matemātikas apguvē. Notiek ārpusstundu pasākums STEM un vides jomā – datorikas pulciņa nodarbības. Pulciņa nodarbības notiek atbilstoši valstī noteiktajiem drošības pasākumiem.

Multidisciplinārajā jomā atbalsta jomā “Kopienas programmas” skolā notiek stundas latgaliešu kultūras apguvei.

                                                     Direktore Sarmīte Leščinska

   

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes novadā.

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 15 decembris 2021 12:45) Autors Administrator Pirmdiena, 25 janvāris 2021 00:00

log

 

2020./2021.māc. g. Ciblas novada pašvaldības  skolās turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001) aktivitātes. Tiek sniegts atbalsts skolēniem mācībās STEM un vides jomā. 

2.semestrī, ņemot vērā attālināto mācību procesu, prioritāri tiek sniegts atbalsts mācību satura apguvei. Ciblas vidusskolā tiek attālināti sniegts atbalsts   izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām matemātikā, tiek organizēts  individuālais darbs matemātikā izglītojamajiem ar augstiem mācīšanās sasniegumiem.  Ieplānotās datorpulciņa nodarbības notiks, kad tiks atcelti ārkārtas pasākumi infekcijas Covid-19 ierobežošanai.

Lai skolēni veiksmīgi apgūtu matemātikas un dabaszinību mācību stundās apgūto vielu, Pušmucovas pamatskolā attālināti notiek pedagoga palīga nodarbības. Interešu izglītības nodarbības programmēšanā notiks saskaņā ar MK rīkojumu.

                                                     Projekta koordinatore Sarmīte Leščinska

   

1 lapa no 2

kompetencu
FUVIFLOW0909