kompetencu

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes 2021./2022.māc.g.

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 15 decembris 2021 12:45) Autors Administrator Trešdiena, 29 septembris 2021 00:00

log

 

2021./2022.māc. g. Ciblas vidusskola turpinās iesaistīties projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001) aktivitātēs.

Projekta ietvaros skolā darbosies pedagoga palīgs, kas sniegs individuālu atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības matemātikas apguvē. Notiek ārpusstundu pasākums STEM un vides jomā – datorikas pulciņa nodarbības. Pulciņa nodarbības notiek atbilstoši valstī noteiktajiem drošības pasākumiem.

Multidisciplinārajā jomā atbalsta jomā “Kopienas programmas” skolā notiek stundas latgaliešu kultūras apguvei.

                                                     Direktore Sarmīte Leščinska

   

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes novadā.

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 15 decembris 2021 12:45) Autors Administrator Pirmdiena, 25 janvāris 2021 00:00

log

 

2020./2021.māc. g. Ciblas novada pašvaldības  skolās turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001) aktivitātes. Tiek sniegts atbalsts skolēniem mācībās STEM un vides jomā. 

2.semestrī, ņemot vērā attālināto mācību procesu, prioritāri tiek sniegts atbalsts mācību satura apguvei. Ciblas vidusskolā tiek attālināti sniegts atbalsts   izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām matemātikā, tiek organizēts  individuālais darbs matemātikā izglītojamajiem ar augstiem mācīšanās sasniegumiem.  Ieplānotās datorpulciņa nodarbības notiks, kad tiks atcelti ārkārtas pasākumi infekcijas Covid-19 ierobežošanai.

Lai skolēni veiksmīgi apgūtu matemātikas un dabaszinību mācību stundās apgūto vielu, Pušmucovas pamatskolā attālināti notiek pedagoga palīga nodarbības. Interešu izglītības nodarbības programmēšanā notiks saskaņā ar MK rīkojumu.

                                                     Projekta koordinatore Sarmīte Leščinska

   

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 15 decembris 2021 12:45) Autors Administrator Piektdiena, 23 novembris 2018 09:43

log

Ciblas novada pašvaldība 2017.gada 27.jūlijā noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 īstenošanu Ciblas novada skolās. Sākot ar šī gada septembri projekta aktivitātēs iesaistīties gan Ciblas vidusskola, gan Pušmucovas pamatskola. Projekta ietvaros ir paredzētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Ciblas vidusskolā paredzētas individuālas nodarbības matemātikā, interešu izglītības pulciņi: “Folkloras skola”, “Vides izziņas spēles”, “Pētnieciskā darba iemaņas”, “Literārā jaunrade. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas logopēda nodarbības izglītojamajiem ar mācību grūtībām lasītprasmes un rakstītprasmes apguvei, kā arī pedagoga palīga nodarbības matemātikas iemaņu attīstīšanai 1.-6.klasēs.

Projekta ietvaros 7.-9.klašu skolēniem ir paredzēta mācību vizīte - brauciens uz AHHA zinātnes centru Igaunijā, 1.-6.klašu audzēkņi apmeklēs ZINOO centru Cēsīs.

Projekta 1.posms tiks īstenots no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam

                                                                               Projekta vadītāja Sarmīte Leščinska

   
kompetencu
FUVIFLOW0909